ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование:
„Парктейд” ЕООД
Данни за контакт с Администратора:
Адрес: гр. Плевен
Ел. Поща:
Интернет страница:https://www.el-catalog.com/
Категории лични данни, които обработва Администратора:
При осъществяване на своята дейност „Парктейд” ЕООД обработва обикновени лични данни, сред които: три имена, адрес на електронна поща, телефонен номер. Тези данни са ни необходими, за да идентифициране на нашите клиенти – физически лица или представители на юридически лица, както и за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, за да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и/или други искания.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Източник на лични данни:

Данни постъпват в дружеството от субектите на данни (клиентите), които имат възможност да използват редица средства за комуникация с дружеството – Фейсбук, електронна поща, телефонен номер, сайта на дружеството.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани включително, но не само, за следните цели:

Изготвяне на предложения за договор и сключване на договор за предоставяните услуги от страна на „Парктейд” ЕООД;

Осчетоводяване на договора;

Изпълнение на законови задължения;

Основания за обработване

Обработването на личните данни на субектите е необходимо за сключване на договор за услуга, която се изразява в почистване на определено помещение, както и за други дейности като грижа за цветя и доставка на почистващи препарати.

Обработването на лични данни, свързани с искания, жалби, молби или други запитвания на субекта на лични данни към Администратора, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от субекта чрез попълване на съответна форма, в изпълнение на законово изискване или въз основа на легитимния интерес на Администратора в случай на евентуален спор.

Период на съхраняване на данните

Администраторът поддържа три регистъра – регистър „Персонал“, регистър „Клиенти“ и регистър „Контрагенти“. Лични данни на кандидати за работа, с които не е сключен трудов договор се съхраняват за период от 1 месец от заемане на обявената свободна позиция. Срокът, за който се съхраняват личните данни в регистър „Клиенти“ е 6 години от датата на прекратяване на договора..

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие, като субект на данни, имате следните права:

право да поискате копие от Вашите лични данни от „Парктейд” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни; При изпълнение на своето задължение да предостави достъп на субекта, администраторът може да представи копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, в случаите, когато исканията са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повтаряемост, администраторът въвежда такса от 10 лева

право да поискате от „Парктейд” ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

право да поискате от „Парктейд” ЕООД да коригира, без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

право да поискате от „Парктейд” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от предвидените в Регламента 2016/679 основания, сред които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; при оттеглено съгласие; при възражение срещу обработването, при незаконосъобразно обработване и др.; Администраторът си запазва правото да откаже изтриване на лични данни в предвидените в законодателството случаи.

право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за третиране на личните данни, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

За да упражните тези свои права, можете да попълните Искане за упражняване на права на субект на лични данни, поместено на сайта на дружеството: https://www.el-catalog.com/

Администраторът си запазва правото, когато исканията на субекта на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално по своята повторяемост, да наложи разумна такса, съобразена с административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже предприемане на действия по искането.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София

Мерки за защита

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на продуктите/услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно указанията ни относно законосъобразността, поверителността, етиката и подходящото използване на данните.

Мерките за защита са подробно описани във Вътрешни правила за дейността на „Парктейд” ЕООД по защита на личните данни.